Business op Zuid

Business op Zuid

Business op Zuid

Hidde van Schie, Frank Bruggeman and B.a.d guest Friederike Mainka
taking part in the public event Business
op Zuid
in Rotterdam.